(024) 35577799
Tiếng Việt

Thông báo: Lịch giải đáp thắc mắc môn điều kiện tốt nghiệp Nguyên lý Mác - Lê Nin cho sinh viên tốt nghiệp năm 2019

Cập nhật: 10/01/2019
Lượt xem: 4.254

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

Số: 1.0401/TB - ĐN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

              

       Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

V/v giải đáp thắc mắc môn điều kiện tốt nghiệp Nguyên lý Mác - Lê Nin cho sinh viên tốt nghiệp năm 2019

 

Kính gửi: Trưởng các Khoa, Phòng

 

-             Căn cứ chương trình đào tạo 2018 – 2019.

-            Căn cứ kế hoạch thực tập và tốt nghiệp hệ Đại học khóa 8: Các ngành Xây dựng, Dược và khóa 9 các ngành Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Luật kinh tế, Quản trị kinh doanh, Quan hệ công chúng, Công nghệ thông tin, Tiếng Anh.

-              Căn cứ đề nghị của Trưởng khoa Lý luận chính trị.

Ban Giám hiệu thông báo lịch giải đáp thắc mắc học phần Nguyên lý Mác – Lê Nin cho sinh viên như sau:

1. Địa điểm: Hội trường lớn tầng 1; Cơ sở Phú Lãm – Hà Đông – Hà Nội.

2. Thời gian: Cả ngày 07, 08, 11, 14 tháng 01 năm 2018 như lịch cụ thể.

Sáng từ 08.00 – 11.30; Chiều từ 14.00 – 17.30

Thứ

Ngày/tháng

Buổi

Lớp/khoa

Sĩ số

Hội trường

 

Phần 1: Hệ thống và ôn tập.

2

07/01/2019

Sáng

Dược 08 – 01,02,03,04

193

Hội trường phú lãm

07/01/2019

Chiều

Dược 08 – 05,06,07,08

190

Hội trường phú lãm

6

11/01/2019

Sáng

CNTT 09 + QHCC 09 + Luật 09 +TA 09

225

Hội trường phú lãm

11/01/2019

Chiều

KT 09 + NH 09 + QTKD 09 +XD 08

220

Hội trường phú lãm

 

Phần 2: Giải đáp thắc mắc

3

08/01/2019

Sáng

Dược 08 – 01,02,03,04

193

Hội trường phú lãm

08/01/2019

Chiều

Dược 08 – 05,06,07,08

190

Hội trường phú lãm

2

14/01/2019

Sáng

CNTT 09 + QHCC 09 + Luật 09 +TA 09

225

Hội trường phú lãm

14/01/2019

Chiều

KT 09 + NH 09 + QTKD 09 +XD 08

220

Hội trường phú lãm

 

Đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

 Nơi nhận:

-          Chủ tịch HĐQT (để báo cáo)

-          Ban Giám hiệu (để báo cáo)

-         Như trên (để thực hiện)

-          Lưu PĐT, PHCQT


 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký

 

TS Lương Cao Đông

 


Tin tức mới nhất

Xem tất cả
Xem tất cả
KẾT NỐI SINH VIÊN VỚI DOANH NGHIỆP
   
Copyright © 2015 Dainam.edu.vn
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
 
Kết nối
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
Cơ sở chính: Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
Cơ sở 1: 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 35577799 - Fax: (024) 35578759
Email: dnu@dainam.edu.vn
 
BẢN ĐỒ
Xem bản đồ lớn
Untitled-_635779296109267799.png