(024) 35577799
Tiếng Việt

LỊCH THI GIỮA HỌC KỲ HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2019 – 2020, HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Cập nhật: 14/10/2019
Lượt xem: 4.856

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

Số:100901/TB - ĐN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------˜—---------

                       Ngày 09 tháng 10 năm 2019

LỊCH THI GIỮA HỌC KỲ

HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2019 – 2020

 

-          Căn cứ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2019 – 2020

-          Căn cứ Thời khóa biểu K 9, 10, 11, 12, 13

-          Căn cứ tình hình thực tế

Ban Giám hiệu thông báo lịch thi giữa học kỳ I, lần 1 năm học 2019 - 2020 như sau:

·        Thời gian: Tuần 10 năm học 2019 - 2020.

(Từ ngày 21 tháng 10 năm 2019 đến hết ngày 26 tháng 10 năm 2019)

·         Địa điểm: K10, 11, 12 ngành Dược thi tại Số 1 - Phố Xốm - Phú Lãm - Hà Đông - Hà Nội

K13, ngành Quan hệ công chúng thi tại 56 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội

TT KHÓA CHUYÊN  NGÀNH HỌC PHẦN THỜI GIAN CA HÌNH THỨC
1 IX DƯỢC Viên nén và dạng bào chế hiện đại
 
22/10/2019 9h30 Tự luận
2 IX Nghiên cứu phát triển thuốc, sản phẩm tự nhiên từ cây cỏ 25/10/2019 14h00 Tự luận
3 X KT Chính sách pháp luật về KTVN 23/10/2019 8h00 Tự luận
4 X TA TOEIC 22/10/2019 8h00 TNG
5 X Từ vựng 24/10/2019 8h00 Tự luận
6 X CNTT KN bảo mật hệ thống máy tính 23/10/2019 8h00 Tự luận
7 X LUẬT Luật TMQT 21/10/2019 8h00 Tự luận
8 X Pháp luật cộng đồng ASEAN 23/10/2019 8h00 Tự luận
9 X Luật HN&GĐ 25/10/2019 8h00 Tự luận
10 X DƯỢC Quản lý cung ứng thuốc 22/10/2019 8h00 Tự luận
12 X Kiểm nghiệm 1 25/10/2019 8h00 Tự luận
13 XI XD An toàn lao động 22/10/2019 14h00 Tự luận
14 XI TCNH KN phân tích BCTC 23/10/2019 14h00 Tự luận
15 XI