(024) 35577799
Tiếng Việt

Báo Cáo

Cập nhật: 16/02/2017
Lượt xem: 4.868
   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM


  Số:       /BC-ĐN
  V/v Báo cáo các nội dung thực hiện quy chế công khai năm 2016-2017.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 
                
 

            Hà Nội, ngày       tháng     năm 2017                         

        Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
 
        Thực hiện công văn số 5901/BGDĐT-KHTC của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai năm học 2016 – 2017. Trường Đại học Đại Nam xin báo cáo Quý Bộ các nội dung như sau:
 
1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:
        a) Cam kết chất lượng giáo dục:  (Biểu mẫu 20 đính kèm)
        Trường Đại học Đại Nam được thành lập theo Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 14/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay trường đào tạo trình độ Thạc sĩ 2 ngành: Tài chính ngân hàng, Kế toán; Đại học chính quy 12 ngành: Tài chính doanh nghiệp,  Ngân hàng thương mại, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật công trình Xây dựng, Kiến trúc, Công nghệ thông tin, Quan hệ công chúng – Truyền thông, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Dược học, Kỹ thuật hóa học; Hệ cao đẳng chính quy 3 ngành: Tài chính ngân hàng, Kế toán, Công nghệ thông tin;
        Trường đã công  bố chuẩn đầu ra của 15 ngành đào tạo. Chuẩn đầu ra được xây dựng trên cơ sở quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và yêu cầu thực tế đối với các ngành của trường đào tạo. Trường đảm bảo sinh viên của trường sau khi tốt nghiệp có thể đáp ứng nhu cầu xã hội.
        b) Công khai chất lượng giáo dục thực tế: (Biểu mẫu 21 đính kèm)
        Tổng số sinh viên chính quy đang theo học tại trường: 5465 (sv)
        Trường Đại học Đại Nam xây dựng và mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước trên tất cả các lĩnh vực đào tạo của nhà trường. Đó là cơ hội để sinh viên Đại Nam có cơ hội tiếp xúc với các doanh nghiệp và tìm kiếm cơ hội việc làm. Bên cạnh đó, với chuẩn đầu ra của các ngành như đã công bố, Trường Đại học Đại Nam khẳng định sinh viên sau khi ra trường đáp ứng được tiêu chuẩn lựa chọn của các nhà tuyển dụng.
        c) Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục:
        Nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường, hàng năm Trường Đại học Đại Nam tiến hành đánh giá giảng viên sau mỗi học kỳ dựa trên các tiêu chí mà Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; Lấy ý kiến phản hồi sinh viên về giảng viên, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, đánh giá và kiểm tra; Từng bước hoàn thiện và hoàn chỉnh các bộ tiêu chí để đánh giá giảng viên, khoa, và các quy trình trong nhà trường như: quy trình đào tạo, quy trình đánh giá kiểm tra, quy trình quản lý…
        Hiện nay Trường Đại học Đại Nam đã hoàn thành công tác tự kiểm định chất lượng giáo dục, đã báo cáo Bộ Giáo dục & Đào tạo và đăng ký kiểm định ngoài.
 
        2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục.
        a) Cơ sở vật chất: (Biểu mẫu 22 đính kèm) Diện tích sàn xây dựng phục vụ trực tiếp cho quá trình đào tạo: 31.330m²  bao gồm diện tích phòng học các loại: Hội trường, thư viện, phòng thí nghiệm, nhà xưởng thực hành, sân vận động...
        b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: (Biểu mẫu 23 đính kèm)
Đội ngũ giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn :
        Tổng số giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn: 302 người
Về học hàm có 02 Giáo sư, 23 Phó giáo sư   :
Về học vị:
              TSKH, Tiến sĩ    : 81 người   
              Thạc sỹ              : 140 người
              Cử nhân             : 81 người
Số sinh viên chính quy quy đổi/Giảng viên cơ hữu quy đổi: 18 sv/gv
Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên: 70 %
 
3. Công khai tài chính (Biểu mẫu 24 đính kèm)
        Thực tế hoạt động hàng năm nhà trường đã được Công ty kiểm toán AASC – Bộ tài chính tiến hành kiểm toán sau khi kết thúc năm tài chính rất công khai và minh bạch.
        Mức học phí hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2016-2017:
-        Đại học                   :         từ 11  - 24 triệu đồng/năm
        Tổng thu năm 2016            :         50 tỷ đồng
-        Từ Ngân sách         :         không
-        Từ học phí, lệ phí   :         48,4 tỷ đồng
-        Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ: không
-        Từ nguồn khác       :         1,6 tỷ đồng
4. Về hình thức và địa điểm công khai
 - Nhà trường đã công khai các nội dung trên trong trang web của Trường: www.dainam.edu.vn  và các tài liệu trên sẽ được phổ biến đến các đơn vị khoa, phòng, ban, viện, trung tâm của nhà trường để tiếp cận thông tin dễ dàng.
 

Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT;
- Vụ Kế hoạch - Tài chính;
- Hội đồng quản trị (để báo cáo);                      
- Các đơn vị trong trường;
- Website Trường;
- Lưu: VT.

 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
PGS.TS PHAN TRỌNG PHỨC
 
 

 
 
 
 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T阃6￿￿詀攪￾￿ 볐᧓�￿ 봂᧓T⋦ Ὠ㦈㰲㦉

Tin tức mới nhất

Xem tất cả
Xem tất cả
KẾT NỐI SINH VIÊN VỚI DOANH NGHIỆP
   
Copyright © 2015 Dainam.edu.vn
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
 
Kết nối
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
Cơ sở chính: Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
Cơ sở 1: 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 35577799 - Fax: (024) 35578759
Email: dnu@dainam.edu.vn
 
BẢN ĐỒ
Xem bản đồ lớn
Untitled-_635779296109267799.png